...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

               หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนงานสาธารณสุขมูลฐานไว้ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) และได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหน่วยงานระดับกองในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23ธันวาคม พ.ศ. 2523 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายแผนงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการอย่างทั่วถึงและได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง พ.ศ.2545 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงมีผลให้คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่มีขอบข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนมานานกว่า 20 ปีได้มีการปรับบทบาทเพื่อให้การทำงานด้านสุขภาพภาคประชาชนมีความชัดเจนและเป็นองค์รวมมากขึ้น กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากมิติสุขภาพ ได้แก่ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง ทำให้การทำงานด้านนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัย แวดล้อมอื่นๆตามไปด้วย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานนี้ให้เป็น “กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน” อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทำให้บทบาทหน้าที่ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ ภาคประชาชนตระหนักว่า เรื่องสุขภาพนั้นเป็น “สิทธิและหน้าที่” ของทุกๆคน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล หรือวนเวียนอยู่เพียงการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งการทำตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อประชาชนมีสำนึกในหน้าที่เช่นนี้ก็จะนำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีก่อนซ่อมสุขภาพเสียอันเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายหลักว่า “ การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า” ในโครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า