...

ข่าวประชาสัมพันธ์

NGO

ขอขยายเวลาการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทุกแห่ง

ขอขยายเวลาการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ประจำ 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการสุขาภาพเขตทุกเขต