ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนกำกับ ติดตาม ประเมินผล (M&E)